Скупа хроніка 1933-го: листопад

“На невиданный уровень поднята в этом году сила и могущество колхозного строя. Скреплена обороноспособность страны. Нанесен серьезнейший удар по остаткам паразитических классов и особенно кулачества, ликвидированного как класс.”
/Приказ Государственного Политического Управления УССР № 536 от 5 ноября 1933 года/

1933 рік. Листопад

2 листопада 1933 р. Повідомлення німецького консула у Києві Андора Генке в Посольство Німеччини в СРСР про становище в Україні

3 листопада 1933 р. Наказ ДПУ УСРР “Про заборону проведення арештів спеціалістів без санкції ДПУ УСРР”

3 листопада 1933 р. Витяг з протоколу засідання бюро Охтирського райкому КП/б/У про відкриття в м.Охтирка будинку для безпритульних дітей, патронування дітей в колгоспах, організацію курсів за фахом для дітей-переростків в Охтирському районі Харківської області

5 листопада 1933 р. Наказ ДПУ УСРР “Про XVI річницю Жовтня”

Цитата:
“На невиданный уровень поднята в этом году сила и могущество колхозного строя. Скреплена обороноспособность страны. Нанесен серьезнейший удар по остаткам паразитических классов и особенно кулачества, ликвидированного как класс.”


Наказ ГПУ № 536 від 5 листопада 1933 року, підписаний заступником Балицького Карлом Карлсоном. Капіталістичний Захід загниває, поки СРСР іде “впевненим і твердим кроком” до нового життя. /клікабельно/


Закінчення наказу, підписаного заступником Балицького Карлом Карлсоном. Тут західні капіталісти та фашисти готують інтервенцію проти СРСР, тому органи ЧК-ГПУ, продовжуючи “славні тенденції” Дзержинського, повинні повинні стати на варті диктатури пролетаріату. /клікабельно/

17 листопада 1933 р. Протокол засідання Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР

17 листопада 1933 р. Поштотелеграма секретареві Новопсковського райпарткому про посилення опору антидержавним настроям у районі

18-22 листопада 1933 р. відбувся об’єднаний Пленум ЦК і ЦКК КП(б)У, на якому були підбиті підсумки політичної кампанії проти “скрипниківщини”, тобто – фактично повністю згорнута “політика українізації”. З резолюції пленуму: “…в даний момент головна небезпека є місцевий український націоналізм, що поєднується з імперіалістичними інтервентами“.


Відомості про розстріляних ГПУ відповідно до “забарвлення” (політичної належності) за 1933 рік. Галузевий державний архів СБУ – Фонд 42. – Опис 1. – Справа 10. – Аркуш 49. /клікабельно/

18 листопада 1933 р. Витяг із доповіді голови РНК УСРР В. Чубаря про підсумки 1933 сільськогосподарського року на об’єднаному пленумі ЦК та ЦКК КП(б)У

24 листопада 1933 р. Телеграма ЦК КП(б)У до ЦК ВКП(б) із проханням не зменшувати постачання хліба до УСРР у грудні 1933 року

28 листопада 1933 р. З протоколу засідання президії Бабанського райвиконкому Київської обл. з розглядом рішень сільрад про покарання селян за невиконання хлібоздачі

***

Документи свідчать:

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-152
№ 152
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ВІДКРИТТЯ В М. ОХТИРКА БУДИНКУ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ, ПАТРОНУВАННЯ ДІТЕЙ В КОЛГОСПАХ, ОРГАНІЗАЦІЮ КУРСІВ ЗА ФАХОМ ДЛЯ ДІТЕЙ-ПЕРЕРОСТКІВ В ОХТИРСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3 листопада 1933 р.

4. [Слухали:] Про патронування дітей в колгоспах (доп. голова комісії т. Чмельов, співдоповідь зав. відділом наросвіти т. Ролік). Висловились: тт. Каплун, Сахань, Кощеєв, Васильєв, Тараненко, Пашкович, Геккер. [Ухвалили:] Постанову президії РВК від 28.Х-1933 р. затвердити з такими змінами та добавками:

1. Роботу надзвичайної комісії по розподілу дітей на патронаж в колгоспи визнати за незадовільну.

2. Вважати за потрібне відкрити в м. Охтирка дитячі будинки для безпритульних дітей кількістю на 150 душ. Доручити фракції РВК практично здійснити це.

3. Комісії по боротьбі з дитячою безпритульністю терміново проробити питання про патронаж дітей дорослого віку в радгоспах. На партонаж в радгоспи передавати дітей кількістю не менш 20 душ, з тим, аби мати можливість організувати шкільні групи. Поставити перед дирекцією радгоспу вимоги про харчування дітей за спеціально встановленими нормами.
При перегляді патронажу дітей в колгоспах залишити на патроніровання [дітей] лише в тих колгоспах, в яких на трудодень припадає не менш 3 кг.

4. Комісії по боротьбі з дитячою безпритульністю розгорнути роботу навколо патронажу дітей серед міського населення та робітників радгоспів, патроніруя переважно дітей дошкільного віку. Розробити відповідні пільги для родин, які візьмуть на патронаж дитину.
Вважати за потрібне розвантажити д[итяче] містечко шляхом організації курсів за фахом для дітей-переростків (трактористи, ливарники тощо). Дітей дошкільного зрісту з колгоспів перекинути в д[итяче] містечко.

5. Зобов’язати партосередки взяти під свій догляд дитячі будинки, інформуючи про стан їх щодекади РПК.

6. Довести до відому облпартком про стан патронажу дітей, прохаючи затвердити накреслені заходи до поліпшення патронажу.

7. Взяти до відому заяву т. Чмельова про те, що від[ділу] наросвіти та від[ділу] здоровохорони надзвичайною комісією передано цінного майна на суму 42 тис. крб. Комфракції РВК перевірити використання згаданого майна.

8. Зобов’язати нач[альника] райміліції т. Тараненка та зав[ідуючого] райвідділом наросвіти т. Роліка вжити відповідних заходів до підбору безпритульних дітей на дорозі та опреділення їх у відповідні установи.

ф.П-26, оп.1, спр.22, арк.87. Копія.

http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/01/24/149464/
ПРИКАЗ
Государственного Политического Управления УССР.
№ 536
5 ноября 1933 года г. Харьков

О XVI Годовщине Октября

Товарищи Чекисты, бойцы и командиры войск ОГПУ!

XVI-ю годовщину пролетарской революции мы празднуем в обстановке грандиозных побед социализма в стране Советов.

Под руководством партии Ленина, любимого вождя партии и мирового пролетариата тов. Сталина — победоносно завершена первая пятилетка.

Дальнейшими победами на фронте развернутого наступления социализма отмечен первый год второй пятилетки.

В строй вступили новые гиганты индустрии – Челябинский тракторный, Уралмаш и др. Одержаны огромные успехи на фронте культурной революции, в деле овладения техникой.

На невиданный уровень поднята в этом году сила и могущество колхозного строя. Скреплена обороноспособность страны. Нанесен серьезнейший удар по остаткам паразитических классов и особенно кулачества, ликвидированного как класс.

Эти победы рабочего класса, при развале экономики капиталистических стран и не бывалом росте в них голода и нищеты “есть факт, наиболее выдающейся в современной истории”.

Сегодня, когда в капиталистическом мире, раздираемом кризисом, тухнут домны, останавливаются конвееры, уничтожаются миллионы тона хлеба, кофе, хлопка, когда миллионы крестьян эксплоатацией и кризисом обречены на голодную смерть, а на улицах городов, на деревенских проселках бродят миллионы безработных рабочих, миллионы разоренных крестьян — сегодня на наших победных знаменах горят имена сотен новых заводов, вновь задутых домен, на социалистических полях, колхозных полях СССР — ударники-колхозники крепят большевистские, колхозы, идут уверенным и твердым шагом к новой, зажиточной культурной жизни.

Раздираемый кризисом капиталистический мир ищет выхода в новых войнах и готовит прежде всего интервенцию против СССР. Все более обнажается варварская диктатура фашизма, усиливаются террор и преследования мирового пролетарского движения.

Шестнадцатый октябрь встречает СССР с твердой уверенностью, что нет той силы, которая могла бы победить страну социализма, ее Красную Армию, оснащенную новой социалистической техникой.

Товарищи чекисты, командиры и бойцы Войск ОГПУ!

Органы ЧК-ГПУ на протяжении всей великой истории Октября оставались вернейшим стражем диктатуры пролетариата, крепчайшим отрядом ВКП(б), сплоченным вокруг Ленинского ЦК и Коллегии ОГПУ.

Великий юбилей октября должен еще более поднять энтузиазм и пафос борьбы каждого чекиста, бойца на том участке работы, который ему поручен партией и правительством.

Храня и впредь все славные тенденции, переданные нам нашим учителем и вождем Феликсом Дзержинским, спаянные железной дисциплиной, доводя до совершенства нашу чекистскую, боевую технику, вооружаясь Марксо-Ленинской-Сталинской теорией — будем готовы к защите Пролетарского Отечества и к борьбе со всякими проявлениями разбитого, но не добитого классового врага, к борьбе за безклассовое социалистическое общество.

Пламенный, большевистский, чекистский привет, верному испытанному стражу завоеваний Октября – чекистам, бойцам войск ГПУ Украины!

Да здравствует Великая Годовщина Октября!

Да здравствует мировая пролетарская революция!

Под знаменем ВКП(б) и ее Ленинского ЦК, под руководством любимого вождя тов. Сталина — вперед к новым победам и достижениям!

Зам. Председателя Государственного Политического
Управления УССР Карлсон

Тираж 500 экз.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Luhansk-02.php#nom-104
№104
Поштотелеграма секретареві Новопсковського райпарткому
про посилення опору антидержавним настроям у районі

17 листопада 1933р.

Совершенно секретно
В.срочно

Перенесение некоторой части зернопоставки на следующий год по отдельным колхозам Вашего района вызвало демобилизацию районного руководства. Вместо решительного отпора проявлениям мелкобуржуазных кулацких настроений Вы фактически стали на путь сдерживания хлебосдачи и преступных разговоров о дополнительных льготах.

Обязываем Вас немедленно покончить этими враждебными настроениями которые наверняка погубят дело хлебопоставок.

По сводке на 25 сентября будем судить насколько Вы разгромили саботаж, ликвидировали антигосударственные кулацкие настроения районе.

Ежедневно телеграфируйте Обкому Облисполкому ходе хлебосдачи осеннем севе. Ознакомьте шифровкой членов Бюро Нач-политотделов.

САРКИС
ИВАНОВ

Державний архів Луганської області, ф. II- 6, оп. 1, спр. 53, арк. 29.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1933.php#nom-248
№ 248
З ДОПОВІДІ ГОЛОВИ РАДНАРКОМУ УСРР В. Я. ЧУБАРЯ
ПРО ПІДСУМКИ 1933 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ НА ОБ’ЄДНАНОМУ ПЛЕНУМІ ЦК ТА ЦКК КП(б)У

18 листопада 1933 р.

Внаслідок упертої більшовицької боротьби підсумки 1933 сільськогосподарського року багато кращі за попередні роки. Дійсно, цього року ми досягли великих успіхів у боротьбі за перетворення всіх колгоспів на більшовицькі. Цього року ми створили міцну базу для того, щоб усіх колгоспників зробити заможними. Ми ще не спромоглися остаточно розв’язати це завдання 1933 року, але ті досягнення, що ми їх вже маємо, є перші кроки, і нашим дальшим завданням є цілковите перетворення в життя цього гасла.

Доказом того, що ми маємо певні досягнення, певні зрушення в сільському господарстві, є ті факти, які ніхто не може заперечувати: ми цього року вперше за ряд років виконали план хлібоздачі дотерміново – до Жовтневих свят. Ми заготовили на цей час понад 220 % в порівнянні зі здачею 1932 року. Наші радгоспи на це число здали хліба майже втричі більш, ніж минулого року, і в два з лишком рази більш, ніж минулого року в цілому. Колгоспи виконали свої зобов’язання перед державою і в той же час забезпечили утворення насіннєвих і фуражних фондів.

Поруч цього значно зросла вартість трудоднів. Натуроплата трудоднів зросла в цілому по Україні в 3-4 рази. Є багато колгоспів, де пересічно на трудодень видається хліба у 8-10, а то й 20 разів більше, ніж ці колгоспи видавали минулого року. Не такі вже рідкі випадки, коли колгоспник, що сумлінно працював у колгоспі та має 300-350 трудоднів, одержує 500-600 пудів хліба.

Вибіркове обстеження Наркомзему 224 колгоспів показує систематичне зростання натурвидачі на трудодні. Так, по Харківській області було обстежено 71 колгосп і по всіх їх пересічно виходить, що видача на трудодень 1933 року складає 4,7 кілограма і втричі перевищує видачу попереднього 1932 року по тих же колгоспах. Візьмемо колгосп “Червоний Шлях” – Барвенківського району, де видача дорівнюється 9,5 кілограма, а торік 0,5 кг, майже в 19 разів вище торішнього. Колгосп “Перше Травня” – Лозівського району, де видається 11,9 кг, а торік видавалося 1,5 кг, майже у 8 разів більше.

Те ж саме ми маємо і по Дніпропетровській області, де було обстежено 50 колгоспів, у яких цього року пересічно в 6 разів більше видається, ніж минулого року. А в окремих колгоспах, як, наприклад, “Запорожець” – Апостолівського району, видається 15 кг на трудодень, проти 1,7 торік, у 9 разів більше. Колгосп “Зоря” – Кам’янського району – 11 кг, торік 0,6, майже у 20 разів більше.

Те ж саме по Одеській області, де обстежено 88 колгоспів та де пересічно втричі більше сплачують на трудодень, а в окремих колгоспах, в 10-12 разів більше. Те ж по Київській області. Таких фактів можна навести багато.

Основний факт, який заслуговує уваги, це те, що колгоспи, виконавши дотерміново свої зобов’язання перед державою до жовтневих свят, цього року мають всі можливості забезпечити свої потреби хлібом, утворити насіннєві і фуражні фонди, розподілити наслідки господарювання і після цього колгоспники можуть певну частину збіжжя пустити на продаж.

Ці успіхи в боротьбі за виконання закону з хлібопоставок, за виконання зобов’язань перед державою з боку колгоспів! колгоспників і одноосібників, було забезпечено тим, що з початку весни колгоспні маси, під проводом партії, взялись по-новому боротися за високий врожай. Проведена значно краще, ніж минулого року, боротьба за надранній сів весною, прополка хлібних культур, більш скоріша та якісно краща уборка, в’язка снопів, боротьба з втратами і крадіжками забезпечили нам зібрати врожай зернових культур майже на 60-70 % вище, ніж минулого року. 1933 року ми домоглися такого врожаю, який забезпечив нам виконання державних зобов’язань, забезпечує утворення фондів, забезпечує задоволення потреб колгоспів і колгоспників.

Боротьба за врожай набула у нас належної уваги ще й тому, що партійні організації пам’ятали рішення партії, пам’ятали вказівки тов. Молотова на об’єднаному пленумі ІДК і ЦКК у січні, коли він сказав, що “тепер головний упор повинен бути скерований на завданні піднесення врожайності”. Врожайність піднімали з весни, врожайність збереглась тому, що цього року, розпочавши за природних умов косовицю на 10 днів пізніше, ніж попереднього року, вивершили її раніше. Цього року в’язка снопів набула масового розміру. За звітними даними на 5 вересня – 66 % хлібних культур було зв’язано в снопи. Скиртування цього року хоча почалося пізніше, але вже на 1 жовтня було проведено більш успішно: 94,3 % проти 85,2 % минулого року. На 16 листопада було обмолочено 87,6 % проти 77 % на 20 листопада минулого року.

Не лише в боротьбі за врожай хліба ми маємо певні зрушення; ці зрушення ми маємо також у боротьбі і за буряк. Посіявши буряк на 25 днів раніше попереднього року, цього року було забезпечено обробіток буряку в значно коротші терміни. Так, коли 1932 року на 15 липня шарування було проведено на 74,7 %, то цього року на 20 червня, тобто на 25 днів раніше, було проведено шарування на 97,3 %. Проривка на 25 липня 1932 року – 56,8 %, цього року на 15 липня – 95 %. Перевірка – торік на 15 серпня – 17 %, цього року на 25 серпня – 87 %. Ці відсотки показують нам про певні зрушення, про великі досягнення в передових колгоспах і деякі відставання на окремих ділянках, які розтягли терміни і затягли обробіток.

Ті темпи в боротьбі за виконання літніх кампаній, яких набули наші колгоспи, наші партійні організації, збереглися в значній мірі й у виконанні осінніх сільськогосподарських робіт. Цього року ми більш успішно провели осінню засівкампанію, правда, треба визнати, що ми не спромоглися вкластися в ті терміни, що були встановлені ЦК КП(б)У і РНК, бо низка районів і колгоспів затягли засів. Цього року ми вивершили осінній сів озимих культур на 5 листопада, тоді як минулого року він на це число не був вивершений.

Але тут вирішує не лише останній термін, а і те, що ми мали на 1 і на 15 жовтня, тобто на ті терміни, які забезпечують великий врожай озимих культур.

На 1 жовтня ми мали по Україні на 12,2 % більше засіяної озимини проти минулого року, причому засів пшениці більше на 780 тисяч га.

На 15 жовтня у нас було засіяно 85 %, тобто на 10,6 % більше проти минулого року. Пшениці засіяно більше на 730 тисяч га.

В цілому, цього року, ми посіяли озимину раніш, причому по пшениці ми засіяли 103,4 % планових завдань.

Колгоспи засіяли більш, аніж їм задано, на 416,6 тисячі га. Одноосібники, правда, трохи недосіяли.

Той факт, що в нас основна маса – 85 % озимих – була посіяна на 15 жовтня, показує, що ми маємо всі умови, щоб мати гарний врожай озимих культур наступного, 1934 року.

Проведення зяблевої оранки, підготовка до весняного засіву 1934 року проходить більш успішно, в коротші терміни, аніж це було раніш. На 16 листопада ми вже маємо 4 млн. 107 тис. га зяблевої оранки. Правда, це не може нас задовольнити, але це в два з лишком рази перевищує рівень зяблевої оранки минулого року, тобто знов-таки промовляє за успішнішу роботу, за більшу настирливість у виконанні цього завдання.

Краще, хоча і незадовільно, у нас провадиться і збирання цукрового буряку. Ми на сьогодні маємо майже весь буряк викопаний. На 1 листопада ми мали понад 20 районів, що закінчили копку буряку. Більш за 40 МТС на 1 листопада ви копали свій буряк. Це, порівнюючи з минулим роком, вказує на велике зрушення.

Значні успіхи, що їх досягла партійна організація України в справі піднесення соціалістичного сільського господарства, з’являються лише першими успіхами. Над закріпленням позицій, що вже завойовані, та підтягуванням дільниць, що відстають, прийдеться ще немало попрацювати.

Не може бути місця самозаспокоєнню, не може бути місця “благодушию”, оскільки завдання, що їх ставить перед нами дальший зріст соціалістичного господарства, не зменшується, оскільки зростає соціалістичний сектор сільського господарства, що потребує посиленої уваги, посиленої роботи.

Наші радгоспи, серед яких є чимало відсталих, якими нам треба дуже і дуже багато ще займатися, з року на рік збільшують свої площі засіву, з року на рік збільшують свій обсяг робіт. Коли 1931 року вони засівали 2 млн., то вже 1933 року вони засіяли на 50 % більше, тобто 3 млн. Коли наші колгоспи засівали 1931 року 17 млн. (кругло), то 1933 року вони засіяли 19,5 млн.

Правда, засіви одноосібників зменшились, але це тому, що одноосібник вступає в колгоспи, вливається в загальне річище колгоспного руху.

Ми вже маємо колективізованих майже 73 % господарств. Ми маємо понад 24 тисячі колгоспів з охопленням ними всієї ріллі майже на 85 %.

У нас на сільськогосподарському фронті, поряд передових господарств – радгоспів, які мусять бути передовими, провідними, найліпше працювати в сільському господарстві, найкраще опановувати сільськогосподарські складні машини, є 649 МТС, які охоплюють обробкою 86 % всієї усуспільненої землі селянського сектора.

МТС, як нові організації, з яких значна частина ще не закріпила своїх позицій, особливо ті, що утворилися влітку, потребують від партії особливої уваги.

Вирішальним на сьогодні фактором в справі піднесення соціалістичного сільського господарства являються наші МТС, і на них, як на організаціях, від роботи яких залежить розв’язання наших завдань, і доведеться звернути увагу і окремо поговорити.

Можна було б навести ще багато фактів, що промовляють за наші успіхи. Але відмічаючи перемоги, яких здобула українська партійна організація в піднесенні сільського господарства цього року, треба зосередити всі сили на ліквідацію тих хиб і недоліків, які зменшують наші темпи на низці дільниць і загрожують нам у боротьбі за цілковите здійснення настанов партії, за цілковите виконання планів і програм соціалістичного сільського господарства. Ці відсталі ділянки не дозволяють нам заспокоїтись на досягнених успіхах, а вимагають від нас дальшої більшовицької настирливості в боротьбі.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. І 0п. І. Спр. 423. Арк 2-3.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-kolekt-1933.php#nom-399
№ 399
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ БАБАНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
З РОЗГЛЯДОМ РІШЕНЬ СІЛЬРАД ПРО ПОКАРАННЯ СЕЛЯН ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗДАЧІ

28 листопада 1933 р.

Слухали: протокол № 29 засідання президії Свинарської сільради від 15.XI.33 р. про оштрафування гр-н-одноосібників с. Свинарки за нездачу натуральних зобов’язань державі.

Ухвалили: 1. Гр-н Заброднюк Тимко Василів середняк-одноосібник, якому доведено кон’юнктурний податок, який злісно ухилився від виконання хлібоздачі державі 2 ц 13 кг, якого оштрафовано по риночній вартості на суму 259 крб.

2. Гр-н Юрченко Іван Д., який не виконав хлібоздачі 21 кг, оштрафувати на 24 крб.

3. Святецький Тихін, середняк, виключений з колгоспу за нездачу хлібоздачі 31 кг, якого оштрафовано в 36 крб.

4. Юрченко Філімон, кулацьке господарство якого оштрафувати в трьохкратному розмірі за невиконання м’ясоздачі в кількості 11 кг в сумі 250 крб.

Постанову президії сільради в накладенні штрафів затвердити й предложити сільраді негайно стягнути.

Слухали: 1. Витяг з протоколу № 27 Свердликівської сільради від 21.Х.ЗЗ р. про накладення штрафу на Савченко Оксани Гнатової, по соцстану середнячка, яка злісно ухилилась виконати хлібоздачі в кількості 1,57 кг, яку оштрафувати в 100 крб.- по відношенні якої постанову затвердити й предложити сільраді негайно стягнути штраф.

2. Про накладання штрафу вищеозначеною постановою на гр-ку Поліщук Тетяну Левкову та Антонець Левко Кузьмового, Бобко Трохима Гаврилового – штраф скасувати.

3. За невиконання хлібоздачі гр-ном Дзигаренко Тимохою, Бандурівською Зіною, Дзелинським Ониськом про відання останніх до суду – запропонувати сільраді справу про них спрямувати до суду.

Голова РВК Пінчук
Секретар Лелека

ЦДАЖР України, ф. 1, оп. 9, опр. 150, арк. 14. Засвідчена копія.

За матеріалами веб-ресурсів:

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1933-11

http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/01/24/149464/
Всеволод Балицький і Голодомор 1932—1933 років
24.01.2017 _ Юрій Шаповал

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.